Bjørnafjorden kommune Borgafjellet barneskule

Vil du vere med å gje barn og unge ein trygg oppvekst?

Fagarbeidar/assistent ved Borgafjellet barneskule

Vi har ledig 70 % vikariat som fagarbeidar frå 01.08.2021

Vi ser etter deg som ønsker å vere med på det spanande arbeidet med å planlegge, starte opp og utvikle vår nye barneskule. Skulen treng fagpersonar som gjennom begeistring og engasjement vil vere med å bygge opp ein ny arbeidsplass prega av godt humør, kultur for læring og høg kompetanse. 

Vi søker deg som vil vere med å bidra til trygge og inkluderande læringsmiljø og gode resultat i skulane i Bjørnafjorden kommune, der alle skal med. Vi kan tilby eit inspirerande og mangfaldig fagmiljø der vi arbeidar målretta for å skape trygge oppvekstvilkår, og der skuleutvikling står sentralt. Satsingsområda våre er livsmeistring for alle, nærvær og fråvær, begynnaropplæring og LK20 (Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020). Vi bidrar til ein god start for nyutdanna nytilsette lærarar gjennom mentorordning og faste nettverk.

Arbeidsstad
Borgafjellet barneskule ligg på Hjelle, ved inngangen til Hegglandsdalen (ved sidan av Eventus Borgafjell barnehage). Vi vil skuleåret 2021/2022 flytte inn i eit nytt og topp moderne skulebygg med plass til om lag 380 elevar. Skulen vil vere ein to parallell skule. Skuleåret 2021-22 reknar vi med å ha 230 elevar og om lag 30 tilsette. 
Tryggleik og trivsel er føresetnader for læring. Vi møter derfor kvart barn med respekt og omsorg og er gode rollemodellar for dei. Vi er rause med ros og oppmuntring. Saman med foreldra lagar vi gode rammer rundt barna.

Arbeidsoppgåver
Oppfølging av enkeltelevar i gruppe, klasse og SFO

Kvalifikasjonar
Fagbrev i barne-og ungdomsarbeidarfaget, men søkjarar med anna relevant udanning og erfaring vil bli vurdert. Utanlandsk utdanning må vere NOKUT-godkjent. Nynorsk er administrasjonsmålform i Bjørnafjorden kommune.
Vi gjer merksam på at du må legge fram politiattest.

Eigenskapar
Vi søkjer etter medarbeidarar som:
- er løysingsorientert
- er fleksibel
- kan jobbe sjølvstendig
- har gode evner til samarbeid og å skape gode relasjonar til born og vaksne
- er ein tydeleg og engasjert rollemodell
Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar og skulen sitt behov.

Vi tilbyr
- Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
- Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
- Løn etter gjeldande avtalar
- Vi arbeidar for å få etablert heiltidskultur i kommunen

Her kan du lese meir om pensjonsordninga i KLP Offentlig tjenestepensjon kort fortalt - KLP.no

Etter utløpt søknadsfrist, vil det bli generert ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar kan bli offentlege sjølv om ein har kryssa av for å bli unnateke. Dersom anmodningen ikkje vert tatt til følgje vil søkjaren bli varsla om det.

 

Del på:

Referansenummer:

21/5801

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

04.08.2021

Tiltreding:

Snarast

Arbeidsstad:

Borgafjellet barneskule

Kontaktpersonar:

Adresse:

Hegglandsdalsvegen 99 5200 Os

Kontorlokalisering